Działdowo, 30 września 2016 r.

O G Ł O S Z E N I E

    Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) w związku z art. 2a, ust. 1 i 2, art. 2b, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 803 z póżn. zm.)

Wójt Gminy Działdowo

    ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Lipówka, gmina Działdowo, powiat działdowski, województwo warmińsko - mazurskie. W ewidencji gruntów działka, oznaczona jest numerem 71 o powierzchni 1,07 ha. Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla w/w nieruchomości księgę wieczystą, oznaczoną nr EL1D/00032860/1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo nieruchomość oznaczona jest symbolem Rz3 - tereny rolnicze z zakazem zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi, z możliwością lokalizacji zabudowy gospodarczej.

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie istnieją wobec niej zobowiązania.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 27.000,00 zł .

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu , z tym że postąpinie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiatek złotych.

    Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%.

Nabywcą nieruchomości może być wyłącznie rolnik indywidualny będący właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, której powierzchnia nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego wraz z powierzchnią nabywanej nieruchomości rolnej nie przekroczy powierzchni 300 ha użytków rolnych, posiada kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, na obszarze której położona jest nieruchomość i osobiście prowadzi to gospodarstwo.

Nabywca nieruchomości rolnej zobowiązany jest prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. Nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 803 z póżn. zm.) oraz w celu wzmocnienia ochrony i rozwoju gospodarstw rodzinnych, które stanowią podstawę ustroju rolnego RP jak również dla zapewnienia właściwego zagospodarowania ziemi rolnej zasadnym jest przeznaczenie jej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego.

    W przetargu mogą uczestniczyć osoby które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i przedłożą dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy oraz zgłoszą uczestnictwo w przetargu do dnia 21.11.2016 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Działdowo ul. Księżodworska 10, 13 - 200 Działdowo. Uczestnicy przetargu winni ponadto przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji przetargowej dowody osobiste.

    Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 4.000,00 zł na konto Urzędu Gminy Działdowo BS Brodnica 70 9484 1121 2006 0140 8793 0002 do dnia 21 listopada 2016 r. Wadium powinno być wniesione z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie najpóźniej w dniu 21 listopada 2016 r.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Działdowo w dniu 23 listopada 2016 r.

Przetarg odbędzie się dnia 25 listopada 2016 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Działdowo przy ul. Księżodworskiej 10, pokój nr 11.


Cena nieruchomości uzyskana w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, nabywca wyłoniony w drodze przetargu zostanie poinformowany najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sądowe i notarialne pokrywa nabywca nieruchomości. Osoba wygrywająca przetarg będzie miała zaliczone wadium na poczet zakupu. Zwrot wadium dla osób, które przetargu nie wygrały nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i godzinie celem zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Działdowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu informując niezwłocznie o zaistniałych przyczynach odwołania.

    Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Działdowo oraz na tablicy ogłoszeń wsi Lipówka a także na stronach internetowych Urzędu.

    Bliższe informacje o przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy Działdowo, pokój nr 11 lub pod numerem telefonu 236970712.


Wójt Gminy Działdowo

Paweł Cieśliński