Wójt Gminy Działdowo

    ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 1/4 w nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Grzybiny, gmina Działdowo, powiat działdowski, województwo warmińsko - mazurskie. W ewidencji gruntów działka, oznaczona jest numerem 139 z mapy 3 o powierzchni 0,05 ha. Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla w/w nieruchomości księgę wieczystą, oznaczoną nr EL1D/00024772/8. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo nieruchomość oznaczona jest symbolem Z2 - tereny zieleni - ogródki przydomowe.

Cena wywoławcza udziału w nieruchomości wynosi 500,00 zł

(słownie: pięćset złotych)

Minimalna kwota postąpienia – 10,00 zł

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie istnieją wobec niej zobowiązania.

    Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 75,00 (słownie: sidemdziesiąt pięć złotych) na konto Urzędu Gminy Działdowo BS Brodnica 70 9484 1121 2006 0140 8793 0002 do dnia 10 czerwca 2016 r. Wadium powinno być wniesione z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie najpóźniej w dniu 10 czerwca 2016 r.

    Przetarg odbędzie się dnia 15 czerwca 2016 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Działdowo przy ul. Księżodworskiej 10, pokój nr 11. Pierwszy przetarg na sprzedaż udziału wynoszącego 1/4 w nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 139 obręb Grzybiny przeprowadzony został dnia 3 lutego 2016 r.

Cena udziału w nieruchomości uzyskana w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, nabywca wyłoniony w drodze przetargu zostanie poinformowany najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Osoba wygrywająca przetarg będzie miała zaliczone wadium na poczet zakupu. Zwrot wadium dla osób, które przetargu nie wygrały nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę udziału w nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i godzinie celem zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Działdowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu informując niezwłocznie o zaistniałych przyczynach odwołania.

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Działdowo oraz na tablicy ogłoszeń wsi Grzybiny a także na stronach internetowych Urzędu.

Bliższe informacje o przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy Działdowo, pokój nr 11 lub pod numerem telefonu 236970712.

 

Wójt Gminy Działdowo

Paweł Cieśliński