O G Ł O S Z E N I E


        Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Wójt Gminy Działdowo

        ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Gnojno, gmina Działdowo, powiat działdowski, województwo warmińsko - mazurskie. W ewidencji gruntów i budynków działka, oznaczona jest numerem 13/2 o powierzchni 0,50 ha. Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla w/w nieruchomości księgę wieczystą, oznaczoną nr EL1D/00036849/6. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo nieruchomość oznaczona jest symbolem R - tereny rolne.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 10.000,00 zł

(słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Minimalna kwota postąpienia – 100,00 zł

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie istnieją wobec niej zobowiązania.

        Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 1.800,00 (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) na konto Urzędu Gminy Działdowo BS Brodnica 70 9484 1121 2006 0140 8793 0002 do dnia 27 maja 2016 r. Wadium powinno być wniesione z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie najpóźniej w dniu 27 maja 2016 r.

        Przetarg odbędzie się dnia 01 czerwca 2016 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Działdowo przy ul. Księżodworskiej 10, pokój nr 11.

Cena nieruchomości uzyskana w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, nabywca wyłoniony w drodze przetargu zostanie poinformowany najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Osoba wygrywająca przetarg będzie miała zaliczone wadium na poczet zakupu. Zwrot wadium dla osób, które przetargu nie wygrały nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i godzinie celem zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Działdowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu informując niezwłocznie o zaistniałych przyczynach odwołania.

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Działdowo oraz na tablicy ogłoszeń wsi Gnojno a także na stronach internetowych Urzędu.

Bliższe informacje o przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy Działdowo, pokój nr 11 lub pod numerem telefonu 236970712.