OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oczyszczalnią ścieków
w miejscowości Gąsiorowo, gm. Działdowo