Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

    Pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:

O  w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania  wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,

O  w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

    Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy o systemie oświaty, dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę
o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

O pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

O        młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.

Art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty wskazuje, że „Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc de minimis udzieloną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L  352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu  Komisji (UE)  nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9)”.

Ważne!

·        Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

·        Na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232) pracodawca zobowiązany jest do zawiadomienia Wójta Gminy Działdowo o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem.

·        Nawiązując do powyższego, prosimy wszystkich pracodawców o informowanie Urzędu Gminy, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Wymagane dokumenty:

1.      Wniosek o dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

2.      Załączniki wymagane:

·       kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne),

·        kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

·        kopia dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu,

·        kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

·        formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 1. Załączniki dodatkowe, wynikające z przebiegu przygotowania zawodowego oraz rodzaju podmiotu składającego wniosek – określone we wniosku.

Termin i sposób załatwiania:

1.   Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i wynagradzania.

2.    Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego przyznaje Wójt Gminy Działdowo w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

3.   Wójt Gminy Działdowo wydaje wraz z decyzją o której mowa w pkt. 2 zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. 

Tryb odwoławczy:

Pracodawcy przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy Działdowo, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo
Kontakt: II piętro, pokój nr 32, tel. (23) 697 07 38

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
  z późn. zm.);
 2. Ustaw z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206);
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.);
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. z 2014 r. poz. 232);
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626);
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7);
 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U.
  z 2014 poz. 760);
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311);
 9. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352
  z 18.12.2013 r., s. 1);
 10.  Rozporządzenie Komisji (UE)  nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
  art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

Załączniki

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Procentowy udział wspólników lub komplementariuszy (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o zawarciu umowy (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o rozwiązaniu umowy z młodocianym pracownikiem (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz informacji przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (107.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o dofinansowanie (188.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Stenkel
Data utworzenia:2012-07-30 11:17:35
Wprowadził do systemu:Marcin Stenkel
Data wprowadzenia:2012-08-01 11:17:38
Opublikował:Marcin Stenkel
Data publikacji:2012-08-01 11:25:17
Ostatnia zmiana:2019-08-07 14:41:47
Ilość wyświetleń:4150
Urząd Gminy w Działdowie
ul.Księżodworska 10, 13-200 Działdowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij