Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców,  rejestru PESEL, rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

 

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.  1397),

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (DZ.U. z 2018 r. poz. 2523 z późn. zm),

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (DZ.U. z 2017 poz. 2482 ze zm.),
4. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 653 ze zm.),

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1604).

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.319.),

7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

1.Wniosek o udostępnienie danych:

- jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

- z rejestru dowodów osobistych,

2. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

 

Wniosek o udostępnienie danych należy czytelnie podpisać.
Dla zidentyfikowania w rejestrach poszukiwanej osoby, należy wskazać w części  wniosku - „Dane osoby, której wniosek dotyczy”  jak najszerszy zakres posiadanych informacji o osobie (np. imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego itp.).,

3. dowód uiszczenia opłaty,

4. pełnomocnictwo jeżeli strona działa przez pełnomocnika,

5. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku działania przez pełnomocnika) w kwocie 17 zł,

6. dokumenty mogące potwierdzić interes prawny, między innymi: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. wyroki sądowe, umowy, wezwania do zapłaty, faktury, postanowienia i decyzje innych organów itp.)

 

Dane z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań udostępnia się następującym podmiotom:

1) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;

2) Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);

3) komornikom sądowym - wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza;

4) państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;

5) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.

 

Dane mogą być udostępnione:

1) osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;

Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić następujące dokumenty: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. wyroki sądowe, umowy, wezwania do zapłaty, faktury, postanowienia i decyzje innych organów itp.)

2) jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;

3) innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą;

 

Uwaga!

Nie udostępnia się danych jednostkowych z rejestru PESEL podmiotom publicznym, którym wydana została decyzja administracyjna zezwalająca na dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych(tzw. decyzja teletransmisyjna). Dane z rejestru PESEL podmioty te uzyskiwać mogą wyłącznie samodzielnie w ramach posiadanego dostępu do rejestru PESEL w trybie teletransmisji danych.

 

Opłaty

  • opłata za udostępnienie jednostkowych danych tj. danych dotyczących jednej osoby albo imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem wynosi 31 zł.
  • opłata za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym wynosi 31 zł
  • opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi wynosi 31 zł
  • opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika wynosi 17 zł.

Opłaty można wnieść w kasie Urzędu Gminy Działdowo lub na rachunek bankowy:

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Olsztynie  : 96 1020 3541 0000 5102 0309 4547

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo

 

Sposób załatwienia sprawy

Udostępnienie danych w formie pisemnej

Odmowa udostępnienia danych w drodze decyzji administracyjnej

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Załączniki:

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych

Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

 

 

Załączniki

Wniosek_dane_z_rejestru_dowodow_osobistych (106.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek_o_udostepnienie_danych_rejestr_mieszkancow_pesel_lipiec2019 (210.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek_udostepnienie_dokumentacji_zwiazanej_z_dowodem_osobistym (103.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Stenkel
Data utworzenia:2010-04-27 12:28:11
Wprowadził do systemu:Marcin Stenkel
Data wprowadzenia:2006-04-25 10:19:04
Opublikował:Marcin Stenkel
Data publikacji:2006-04-25 10:33:22
Ostatnia zmiana:2020-02-12 14:02:37
Ilość wyświetleń:3162
Urząd Gminy w Działdowie
ul.Księżodworska 10, 13-200 Działdowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij