Wydawanie dowodów osobistych  

 

https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/dowod-osobisty-informacja-o-dokumencie

 

Podstawa prawna

1.       Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139 , poz. 993,  z późn. zm.)

2.       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego  2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U.  Nr 47 z 2009r. poz. 384)

3.       Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie terminów i trybu przekazywania  przez gminy danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych(Dz. U. z 2008 r. Nr 236,poz.1644)


Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego
Dowód osobisty a w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający tożsamośćZałączniki do wniosku:

1.   fotografie/aktualną, wyraźne o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego pół profilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy/: 

2.   odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie  wstąpiły  w związek małżeński,  

3.  odpis skrócony aktu małżeństwa (z wyjątkiem osób, które zawarły związek małżeński w Działdowie, wymienione dokumenty  pobieramy w USC - z przeznaczeniem do dowodu osobistego  bez opłaty skarbowej

4. na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument (np. paszport) potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego

5. w przypadku wymiany dowodu osobistego nie dołącza się dokumentów wymieniony w pkt 2 i 3, jeżeli dane osobowe wnioskodawcy nie uległy zmianie, a w   dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy aktów stanu cywilnego

 Dokumenty należy złożyć osobiście

 Odbiór dowodu - osobiście

 

Opłata za wydanie dowodu osobistego  

bezpłatnie

Forma załatwienia

1.Wydanie poświadczenia złożenia wniosku ( część B formularza )

2.Wydanie dowodu osobistego w formie karty identyfikacyjnej

Termin i sposób załatwienia 
Do 30 dni

Tryb odwoławczy 

Odwołanie  wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, za pośrednictwem Wójta Gminy Działdowo w terminie 14 dni odo daty doręczenia dowodu osobistego stronie. 

Dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia  na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów.

Przy składaniu dokumentów o wydanie dowodu osobistego nie jest wymagana obecność osoby małoletniej, która nie ukończyła 5 lat.

Osoba, która ukończyła 13 lat składa wniosek w obecności swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

Osoba, która ukończyła 18 lat wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osobiście.

Dowody osobiste osób, które nie ukończyły 18 roku życia zachowują swoją ważność przez 5 lat, o ile nie ulegną zmianie dane osobowo-adresowe posiadacza dowodu osobistego.

Dowody osobiste osób, które ukończyły 18 lat zachowują swoją ważność przez 10 lat, o ile nie ulegną zmianie dane osobowo adresowe posiadacza dowodu osobistego.

Dowód osobisty wydany osobie w wieku powyżej 65 roku życia zachowuje swoją ważność bezterminowo,  o ile nie ulegną zmianie dane osobowo-adresowe posiadacza dowodu osobistego.  

Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu, oraz powiadamiają o tym organ, który wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia dokumentu.

Zawiadomienie o utracie wymaga osobistego stawiennictwa osoby która utraciła dowód osobisty

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy

Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste

ul. Księżodworska 10

13-200 Działdowo

(I piętro, pokój nr 22)

.

KOMUNIKAT
  WYMIANA I UNIEWAŻNIANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

               

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 195, poz. 1198), od dnia1 stycznia 2009 r. obowiązują nowe zasady dotyczące obowiązku wymiany oraz unieważniania dowodów osobistych.

Art. 40 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych w nowym brzmieniu nakłada na posiadacza dowodu osobistego obowiązek jego wymiany w przypadku:

-      zmiany danych zamieszczonych w dowodzie - w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu potwierdzającego zmianę danych (w przypadku osób przebywających za granicą termin ten wynosi 3 miesiące);

-      uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby - niezwłocznie;

-      upływu terminu ważności dowodu osobistego - nie później niż na 30 dni przed upływem tego terminu.

               

Ponadto nowe przepisy ustawy przewidują unieważnienie dowodu osobistego przez organ, który go wydał (wójta, burmistrza, prezydenta miasta):

-      z dniem zawiadomienia o utracie dokumentu, jego zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;

-      z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dowodu;

-      z dniem zgonu posiadacza dowodu;

-      z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego;

-      z dniem upływu terminu ważności dowodu osobistego;

-      po upływie 3 miesięcy od dnia zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie w razie niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę (w przypadku osób przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące).


Osoby posiadające nieważny dowód osobisty będą miały trudności z załatwianiem spraw  w urzędach, sądach czy bankach. Bez ważnego dowodu tożsamości nie będzie można przekroczyć granicy ani zawrzeć małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego.